A    D I C S Ő Í T É S   B I B L I A I   A L A P J A I                           

 

Mi a Biblia válasza a dicsőítéssel kapcsolatos kérdéseinkre?


<<<

  A Z   O K

 Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! [Zsolt. 47,8]

Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. [Zsolt. 138,2]

Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. [Zsolt. 57,10-11]

Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, URam, Istenem! [Zsolt. 30,12-13]


<<<
A   P A R A N C S

 
 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!
Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!   [Zsolt. 150]

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. [Kol. 3,16]

Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. [Ef. 5,17-20]

 

Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. [Zsid. 13,15]

 


 <<<

A   C É L

 Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. [Ef. 1,11-14]

    

És megszólalt egy hang a trónus felől: „Dícsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok”. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt…!" [Jel. 19,5-7]


<<<   

 

A Z   E S E M É N Y

 

 

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

[2Kor. 3,18]

 

 

 

 

 


 <<<

A Z   A J Á N D É K

 

 Dicsérjétek az URat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret![Zsolt. 147,1]

Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán! [Zsolt. 92,2-4]

 

 


<<<

 A   K I F E J E Z É S

  
 Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! [Zsolt. 95,6]

  

Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. [Zsolt. 63,5]

  

Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! [Zsolt. 47,2]

  

Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel! [Zsolt. 149,3]

  

Dávid pedig és egész Izráel szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. [1Krón. 13,8]

   

  Amikor a főpapok és írástudók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a gyerekek a templomban így kiáltoznak: „Hozsanna Dávid fiának!”, méltatlankodtak, és szóltak neki:

„Hallod, mit kiabálnak?”

Jézus így válaszolt:

„Hallom. Nem olvastátok sose: Gyerekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet?” [Mt 21,15-16] 

   


<<<

 A   S Z Í V,  A   F E J   É S   A   T E S T

 

„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”

Jézus így válaszolt:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." [Mt. 22,36-37]

  
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

[Róm. 12,1]